Storme, Leroy, van Parys, Gent

Coupure 5, Gent ( )

meer dan 30 jaar ervaring 28 gespecialiseerde advokaten

STORME, LEROY, VAN PARYS werd opgericht in 1973. Vandaag bestaat de associatie uit 30 advocaten, waarvan 11 vennoten.

Gegroeid uit twee opeenvolgende éénmanskantoren heeft ons kantoor zich als het ware op natuurlijke wijze ontwikkeld tot een polyvalent advocatenbureau, waar men voor alle zaken die juridische bijstand behoeven, terecht kan. Door de specialisatie van de kantoorgenoten in de verschillende gebieden van het recht wordt bovendien gewaakt over de hoogst gekwalificeerde deskundigheid en kan door samenwerking ook rekening worden gehouden met de verschillende invalshoeken die elke juridische problematiek vandaag vaak kenmerkt.

Naar onze mening wordt de advocatuur nog steeds gekarakteriseerd door hoog gekwalificeerde juridische bijstand die verstrekt wordt aan personen, bedrijven of instellingen die zich in moeilijkheden bevinden. En dit betekent zowel het bedrijf in ademnood als de moegetergerde burger op zoek naar rechtsbescherming.

 

 Eén en ander neemt niet weg dat ook meer en meer de klemtoon wordt gelegd op het voorkomen van geschillen door adequate dienstverlening. Het resultaat is dat de dienstverlening die van de associatie uitgaat, terdege rekening houdt met de mogelijkheden en risico's verbonden aan een eventuele procedure voor de rechtbank, terwijl het voeren van dergelijke procedures nooit de mogelijkheid tot het sluiten van een rechtvaardige en cliëntvriendelijke regeling uitsluit.

De belangen van de cliënt staan steeds centraal en de associatie beoogt deze belangen naar best vermogen en met gebruik van hedendaagse juridische informatie-technieken te behartigen.

Naast de geschillenbehandeling voor de overheidsrechter heeft het kantoor zich ook bijzonder bekwaamd in arbitrale gedingen en in bemiddelingsprocedures, nationaal zowel als internationaal in samenwerking met de belangrijkste  arbitragecentra van de wereld.

De advocatenassociatie onderhoudt ten behoeve van haar nationale en internationale cliënteel geprivilegieerde contacten met vooraanstaande advocatenkantoren in Europa en de Verenigde Staten.

De associatie stelt zich tot doel een zo-compleet-mogelijke-dienstverlening te combineren met een doorzichtige begroting van haar erelonen.

De advocatenassociatie STORME, LEROY, VAN PARYS poogt, met andere woorden, aan eigentijdse en cliëntvriendelijke advocatuur te doen.

Contact opnemen

Doel van de gegevensverwerking:
Direct contact met u opnemen, levering van onze diensten verbeteren, opstellen van aanbiedingen of doorsturen aan het door u geselecteerde bedrijf.