Baggerbedrijven

Baggerbedrijven houden zich bezig met het uitbaggeren van waterwegen voor landwinning en het opschonen van oppervlaktewater met als doel het scheepvaartverkeer en de afvoer van water ongehinderd te laten doorgaan. Het gaat hierbij om de winning van bouwmaterialen zoals zand, ertsen en mineralen. Er wordt materiaal verwijderd van onder het wateroppervlak voor een grotere diepte en het opvullen van een leegte aan land of onder water, met materiaal dat onder water gewonnen wordt. Ook vinden baggerwerken plaats ter verbetering van het milieu. Voor onderzoek, bemonstering en milieukundige begeleiding werken baggerbedrijven samen met erkende bureaus.

Baggerwerken

Baggerwerken bestaan over het algemeen uit drie pijlers:

Mechanisch baggerwerk

Mechanisch baggerwerk houdt in het mechanisch baggeren van zowel brede en smalle watergangen, vijvers en dergelijke. Baggerbedrijven zetten hiervoor machines in als schuifboten, graafmachines, hydraulische kranen, mobielen en rupsen en trekkers met vloeistofdichte bakken. Verspreidbare bagger kan op de aangrenzende grond verspreid worden.

Hydraulisch baggerwerk

Hydraulisch baggerwerk is een zeer vriendelijke manier van baggerwerk met veel aandacht voor de aanwezige flora en fauna. Schade aan de omgeving blijft tot een minimum beperkt, zoals beschadiging aan taluds of vertroebeling van het water. Omwonenden ondervinden ook nauwelijks hinder. Bij hydraulisch baggerwerk worden bijvoorbeeld zuigboten ingezet.

Waterbodemsanering

Om waterbodemsaneringen te mogen uitvoeren dienen baggerbedrijven te zijn gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000, protocol BRL 7003. Ook het materieel dat zij gebruiken moet zijn voorzien van de benodigde filters en overdruksystemen. Voor het vervoer van afvalstoffen moeten baggerbedrijven gecertificeerd zijn volgens de wettelijke regelgeving.

Baggerbedrijven en het milieu

Baggerbedrijven zorgen er tijdens hun werkzaamheden voor dat zij het milieu zo min mogelijk belasten. Zo werken zij onder andere met anti-turbidity systems, dit zijn baggersystemen zonder overloop en ziltschermen. Ook voert een baggerbedrijf soms baggerwerken uit juist ten behoeve van het milieu, denk hierbij aan de uitgraving en aanleg van nieuwe habitats, de verwijdering van gecontamineerd slib of de bedekking van een vervuilde sedimentlaag. De omstandigheden ter plaatse bepalen altijd voor een groot deel hoe baggerbedrijven een klus zullen aanpakken en met welke baggertechnieken.

Bedrijven in Baggerbedrijven

Koninklijke Boskalis Westminster NV Rosmolenweg 20, Papendrecht
Piel BV H Zuiderdiep158, TWEEDE EXLOËRMOND
Stroomlijn Nijburgsestraat39, RANDWIJK

Baggerbedrijven in de volgende plaatsen:

Randwijk, Papendrecht

Baggerbedrijven in de volgende regios:

Zuid-Holland

Uw vermelding

Contact met ons opnemen
Uw bedrijfsvermelding in de rubriek Baggerbedrijven, die u altijd kan wijzigen of zelfs verwijderen. Neem contact met ons op of uw bedrijf direct aanmelden.

Bladeren door de overige rubrieken

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z